Serdecznie zapraszamy wszystkich studentów do odwiedzenia naszego Zakładu i porozmawiania o możliwościach współpracy.

Staramy się by proponowanzfn2 2e tematy prac magisterskich były bezpośrednio związane z naszą pracą naukową i z zainteresowaniami pracowników Zakładu. Jesteśmy również otwarci na Państwa propozycje zmierzające do rozwinięcia badań o nową interesującą tematykę badawczą. Wydaje się nam, że wtedy praca będzie interesująca dla obu stron i będzie przynosiła obopólne korzyści. Dla Państwa podejmujących pracę magisterską, stwarza to możliwość szybkiego włączenia się w nowe, aktualnie prowadzone badania naukowe, oraz efektywne korzystanie z doświadczenia i wiedzy pracowników naszego Zakładu jak i grup badawczych z innych krajów z którymi mamy przyjemność współpracować. Dla nas, pracowników naukowych Zakładu Fizyki Nanomateriałów, współpraca ze Studentami stwarza możliwości rozszerzenia zakresu prowadzonych badań naukowych, poznanie nowych idei i korzystanie z nowego spojrzenia na badane zjawiska fizyczne.

Oferta stażu podoktorskiego

 

Magnonika w naszym zakładzie

Głównym przedmiotem badań w naszym Zakładzie są nanostruktury magnetyczne, a w szczególności struktury periodyczne – tak zwane kryształy magnoniczne, w których obserwuje się wzbudzenia magnetyczne w postaci tzw. fal spinowych. Znaczna część naszych badań skupia się na następujących układach:

  • strukturach wielokomponentowych, w których występują dwa (lub więcej) materiały, ułożone w periodyczną sieć,
  • układach o periodycznej geometrii, w których periodycznie modulowana jest struktura ośrodka, poprzez zmianę grubości, wydrążenie otworów lub modyfikację jest kształtu powierzchni,
  • układy niekolinearne, w których konfiguracja magnetyczna ośrodka zmienia się w przestrzeni - przykładem takich struktur są sieci worteksów, skyrmionów czy domen magnetycznych.

Zakład prowadzi również badania dotyczące fal elastycznych i elektromagnetycznych w nanostrukturach periodycznych – kryształach fononicznych i fotonicznych.

Skyrmion
Phys. Rev. B, Vol. 93. 2016, pp. 174429

Technologia wykorzystująca falę spinową jako nośnik informacji  - tzw. magnonika jest w wielu obszarach konkurencyjna do innych gałęzi technologii: elektroniki, spintroniki, fotoniki i techniki mikrofalowej.   Zajmujemy się zagadnieniami, które są pionierskie i atrakcyjne z punktu widzenia rozwoju nowych technologii informatycznych dotyczących przesyłania i przetwarzania sygnałów. Proponujemy nowe możliwości generowania i kontroli fal spinowych. Analizujemy dynamikę fal spinowych. Badamy oddziaływania fal spinowych z falami elektromagnetycznymi i falami akustycznymi.

W eksperymentach numerycznych wykorzystujemy szereg metod badających dynamikę układów magnonicznych w dziedzinie czasu i w dziedzinie częstotliwości, m.in. metodę fal płaskich i metodę elementów skończonych. W symulacjach korzystamy z programów Comsol Multiphysics, MuMax, CST Studio oraz kodów numerycznych rozwijanych we własnym zakresie. W Zakładzie rozwijamy modele teoretyczne dynamiki fal spinowych bazujące na modelach ciągłych i sieciowych. Nasze badania prowadzone są w ścisłej współpracy z wiodącymi grupami eksperymentalnymi zajmującymi się spektroskopią fal spinowych.

Głównym przedmiotem badań w naszym Zakładzie są nanostruktury magnetyczne, a w szczególności struktury periodyczne – tak zwane kryształy magnoniczne, w których obserwuje się wzbudzenia magnetyczne w postaci tzw. fal spinowych. Znaczna część naszych badań skupia się na następujących układach:

  • strukturach wielokomponentowych, w których występują dwa (lub więcej) materiały, ułożone w periodyczną sieć,
  • układach o periodycznej geometrii, w których periodycznie modulowana jest struktura ośrodka, poprzez zmianę grubości, wydrążenie otworów lub modyfikację jest kształtu powierzchni,
  • układy niekolinearne, w których konfiguracja magnetyczna ośrodka zmienia się w przestrzeni - przykładem takich struktur są sieci worteksów, skyrmionów czy domen magnetycznych.