Start Prace dyplomowe

Zastosowanie formalizmu teorii modów sprzężonych do opisu dynamiki magnetyzacji w nano-oscylatorach magnetycznych

Obszar badawczy: Magnonics
Stan: Finished Rodzaj studiów: Bachelor
Promotor/Promotorzy: Student/Studenci:

Bartosz Lechandro, 2015

 

W niniejszej pracy przedstawiono formalizm teorii modów sprzężonych [z ang. Coupled Mode Theory (CMT)] w zastosowaniu do opisu dynamiki magnetyzacji w przybliżeniu liniowym makrospinu dla układu sprzężonych dwóch nano-oscylatorów magnetycznych wzbudzanych prądem spinowym [Spin Torque Nano Oscillators (STNO)]. Posłużono się analizą klasycznych układów drgających w celu opisu harmonicznych oscylacji magnetyzacji, opisywanych zlinearyzowanym równaniem Landaua-Lifszyca-Gilberta. W szczególności przedstawiono efekt przekazania spinowego momentu siły [Spin Transfer Torque (STT)], istotę działania STNO oraz dynamikę magnetyzacji wzbudzanej prądem spinowym w tych układach. Równanie Landaua-Lifszyca-Gilberta, z uwzględnieniem efektu STT, przedstawiono w postaci amplitudowej i do jego rozwiązania wykorzystano formalizm CMT, mając na celu opis dynamiki magnetyzacji w dwóch oddziałujących STNO za pomocą układu sprzężonych równań opisujących amplitudy magnetyzacji. Przykładowe wyniki numerycznych rozwiązań układu sprzężonych równań zostały omówione i przedstawione w formie graficznej dla układu dwóch nano-kontaktów w cienkiej, jednorodnej warstwie ferromagnetycznej.